การศึกษาการทดสอบความสามารถในการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากเปลือกแตงโม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณวิษา หมั่นทองหลาง, ฐิติมา ทองขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม, กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำเปลือกแตงโมมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นวัสดุดูดซับจากถ่านกัมมันต์โดยกระบวนการนำมาทำให้เป็นถ่านที่อุณหภูมิ 400,500 และ 600°C แต่ละอุณหภูมิจะแบ่งเป็น 3 เวลา คือ 30,45 และ 60 นาที และถ่านกัมมันต์ที่ได้มากระตุ้นด้วยกระบวนการทางเคมี โดยใช้กรดฟอสฟอริกและ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ในการกระตุ้นแล้วนำมาทำการทดสอบกับสาร Methylene Blue ที่ความเข้มข้น 10,20,30,40,50 และ 60 ppm ตามลำดับ แล้วเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสีของ Methylene Blue และนำไปใช้ในการดูดซับโลหะหนักในน้ำ เพื่อการเพิ่มมูลค่าของของเสียและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากเปลือกแตงโม