ผลิตภัณฑ์สารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยแมลงภู่และสารสกัดจากใบยี่หร่าเพื่อชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรวิชญ์ มาลีวัด, ธีร์จุฑา ว่องภาณุสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสารผลิตภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นเพื่อชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง โดยการใช้สารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยแมลงภู่และสารสกัดจากใบยี่หร่า โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุด คือ ชุดควบคุม,ชุดเคลือบสารผลิตภัณฑ์,ชุดเคลือบไคโตซานแบบธรรมดา แลtทำการวิเคราะห์ร้อยละความแตกต่างของมวล ร้อยละความแตกต่างความแน่น ร้อยละความแตกต่างความหวาน ร้อยละความแตกต่างความเป็นกรด ทำการวิเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน พบว่าในชุดการทดลองทั้ง 3 ชุด ชุดที่สามารถชะลอการสุกของกล้วยหอมทองได้ดีที่สุดคือชุดเคลือบสารผลิตภัณฑ์