ผลิตภัณฑ์ผ้าจากเส้นใยปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กลอเรีย อาหมัน, รัชฎา แดงนุ้ย, ลภัสรดา แซ่ตัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรินยา สวาหลัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์