กล่องจ่ายยาอัตโนมัติตามเวลาโดยใช้คำสั่งจาก Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศรา คำศรีเมือง, กันยารัตน์ ชาญกัน, วราภรณ์ ภูครองนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุตรชานนท์, พิชญ์พศิน อินทรศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานกล่องจ่ายยาอัตโนมัติตามเวลาโดยใช้คำสั่งจาก Arduino มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาประสิทธิภาพเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติโดยออกแบบให้มีความสะดวกสบายในการใช้งาน

2.เพื่อสร้างกล่องจ่ายยาอัตโนมัติที่สามารถจ่ายยาได้ตามเวลาที่กำหนดและจำแนกชนิดของยาได้