แผ่นแปะสมุนไพรสกัดบรรเทาอาการน้ำเหลืองเสีย( Lymphatic patch)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร อุนทรีจันทร์, กฤตณัฐ อ่อนแก้ว, กิตติณัฏฐ์ นพรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สัตตพร สัตยวินิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นแปะสมุนไพรสกัดบรรเทาน้ำเหลืองเสีย มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาอาการแผลจากน้ำเหลืองเสียของผู้ป่วย ศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรที่บรรเทาอาการน้ำเหลืองเสีย และนำสรรพคุณของสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณเกี่ยวข้องการรักษาโรคน้ำเหลืองเสีย มาสกัดใส่ลงในแผ่นแปะ โดยผ่านกระบวนการการสกัดและคอลลัมน์โครมาโตกราฟี่ นำผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรจุสรรพคุณของสมุนไพรผ่านการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากนั้นทำการทดสอบโดยน้ำไปใช้จริงกับผู้ป่วยโรคน้ำเหลืองเสีย และสอบถามระดับความพึงพอใจจากผู้ป่วย