การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับโลหะหนักของ Lemna perpusilla Torrey, Spirodela polyrrhiza Schleid และ Ceratophyllum demersum

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภรณ์ นันทกร, วิภาวี ภูวนารถ, เมธาสิทธิ์ ชาวไร่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์