การศึกษาการกำจัดนำ้มันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อังศุธร งามประสิทธิ์, ณฐพร ถนอมนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย ทิพย์ยอและ, สุวัฒน์ชัย ประพาฬ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสังคมไทยพบปัญหานำ้เน่าเสียจากการปล่อยนำ้ทิ้งตามบ้านเรือนเป็นสาเหตุทำให้เกิดการ เน่าเสียของนำ้ สารซักล้างทำให้นำ้มันเกิดการกระจายตัวในนำ้ในรูปของอิมัลชัน ส่งผลทำให้นำ้มันไม่ลอยข้ึนมาบนผิวและยากต่อการกำจัด โดยการศึกษาการกำจัดนำ้มันในรูปอิมัลชันอาศัยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างฟองอากาศกับนำ้มัน เพื่อทำให้นำ้มันลอยข้ึนมาบนผิวนำ้โดยจากการทดสอบด้วยการเตรียมอิมัลชันด้วยการ ผสมนำ้มันพืช0.7กรัมนำ้ยาล้างจาน0.4กรัมและนำ้สะอาด400ลูกบาศก์เซนติเมตรทำการเป่าอากาศลง ในอิมัลชันด้วยปั๊มลมและดูดฟองอากาศท่ีเกิดข้ึน จากการสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่าจะมีหยดนำ้มันขนาดเล็กเกาะรอบๆ เมื่อศึกษาอัตราการเป่าอากาศของปั๊มด้วยอัตรา 2800 ลิตรต่อชั่วโมง และ 650 ลิตรต่อชั่วโมง ตามลำดับ พบว่า อัตราปั๊ม 2800 ลิตรต่อชั่วโมง มีสัดส่วนของหยดนำ้มัน ที่ผิวนำ้มากกว่าปั๊ม 650 ลิตรต่อชั่วโมง ด้วยเหตุน้ีทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาการกำจัดนำ้มันในรูปอิมัลชัน ข้ึนมาเพื่อการกำจัดคราบนำ้มันโดยทำการติดตั้งปั๊มลมในอัตรา2800ลิตรต่อชั่วโมงและใช้ดอกธูปฤาษีเป็นวัสดุดูดซับ นำ้มันที่ลอยข้ึนมาบนผิวนำ้จากการทดสอบด้วยการเปิดปั๊มในแหล่งนำ้จากจำลองเเล้วนำมาส่องกล้องกล้องจุลทรรศน์ จะพบว่าเมื่อทำการเป่าอากาศลงไปในแหล่งนำ้ที่มีนำ้มันในรูปอิมัลชันผสมอยู่ด้วย ปั๊มลมส่งผลทำให้หยดนำ้มันท่ีอยู่ในรูปอิมัลชันได้ลอยติดข้ึนมากับฟองอากาศด้วยคุณสมบัติของดอกธูปฤาษีท่ีมีคุณสมบัติที่ไม่ดูดซับนำ้แต่สามารถดูดซับนำ้มัน ได้ดีทำให้ดอกธูปฤาษีดูดซับนำ้มันท่ีลอยติดข้ึนมากับฟองอากาศ