การพัฒนาแผ่นเจลเก็บความเย็นจากแป้งในน้ำทิ้งโรงงานเส้นขนมจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภวิษย์พร โพธิ์โต, ปิยกาญจน์ ตันสุวรรณรัตน์, จันทรัสม์ ศิริประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย ทิพย์ยอและ, สุวัฒน์ชัย ประพาฬ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นประคบเย็นหรือแผ่นเจลเก็บความเย็นเป็นวัสดุที่ทำมาจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่เกิดการย่อยสลายได้ยากทำให้ผู้จัดทำสนใจในการพัฒนาแผ่นเจลเก็บความเย็น โดยใช้สารพอลิเมอร์จากธรรมชาติ จากการสำรวจในชุมชนพบว่ามีโรงงานผลิตเส้นขนมจีนมีทิ้งที่มีแป้งเป็นส่วนผสม

คณะผู้จัดทำจึงทำการเก็บแป้งจากน้ำทิ้งในโรงงานขนมจีน และนำไปเตรียมเป็นเจลเปรียบเทียบกับแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียว ทำการศึกษาการใช้แป้งผสมกับน้ำเพื่อทำให้เกิดเป็นเจลแป้งโดยการผสมแป้งและน้ำในอัตราส่วนต่าง ๆ แล้วนำเจลแป้งไปแช่แข็งในช่องแช่แข็งหลังจากนำเจลแป้งแช่แข็งออกมาจากช่องแช่แข็ง พบว่าเจลแป้งสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้นานและเจลแป้งแช่แข็งที่มีส่วนผสมของน้ำต่อแป้งในอัตราส่วน 1: 0.050 โดยน้ำหนักมีอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณหภูมิน้อยที่สุด และเจลแป้งข้าวเจ้าแช่แข็งในอัตราส่วน 1: 0.050 โดยน้ำหนักมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยกว่าเจลแป้งข้าวเหนียว และเจลแป้งจากน้ำทิ้งในโรงงานขนมจีนในอัตราส่วน 1: 0.050 โดยน้ำหนักมีสมบัติการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใกล้เคียงกับแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วนเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถนำแป้งจากน้ำทิ้งในโรงงานขนมจีนมาพัฒนาเป็นแผ่นเจลเก็บความเย็นเพื่อนำไปประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต