การศึกษาการตรวจวัดความเข้มข้นโปรตีนและไนไตรต์ด้วย RGB Sensor

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนฉัตร เจ็งกุหลาบ, ศุภกรณ์ ไร่คลองครุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวัฒน์ชัย ประพาฬ, อาจอง ขาวเธียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบโปรตีนและไนไตรต์ในปัสสาวะสามารถบ่งชี้ถึงความผิดปกติเกี่ยวกับไตและภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ แต่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและในชุมชนนั้นไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือมาตรฐานสำหรับวินิจฉัยได้ คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานเพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความเข้มข้นโปรตีนและไนไตรต์ด้วยการวัดค่าความเข้มแสงสี RGB ของตัวอย่างหลังการเกิดปฏิกิริยากับสารทดสอบ และศึกษาการใช้สีของฉากหลังช่วยในการวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงสี RGB ของตัวอย่างที่มีสีเหลืองคล้ายปัสสาวะหรือปัสสาวะ พร้อมออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ความเข้มข้นโปรตีนและไนไตรต์ในตัวอย่างปัสสาวะเพื่อบ่งบอกความผิดปกติ โดยอาศัยการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสี RGB ของสารละลายโปรตีนและไนไตรต์หลังเกิดปฏิกิริยา และนำมาสร้างกราฟมาตรฐาน ซึ่งมีการศึกษาความถูกต้องและความแม่นยำของผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเครื่อง Spectrophotometer รุ่น DV-8000 และผลของยูเรียและกลูโคสที่อาจพบได้ในปัสสาวะต่อการทดสอบโปรตีนและไนไตรต์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสมการเส้นตรงของแสงสีเขียว (G) ได้แก่ y = -13.433x + 250.24 และ y = -35.894 + 248.63 เหมาะสำหรับนำมาใช้วิเคราะห์ความเข้มข้นโปรตีนและไนไตรต์ตามลำดับ และใช้ฉากหลังสีเขียวที่มีค่าตรงกับ λmax ของสีที่เกิดจากการทำปฏิกิริยา และเมื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องกับเครื่อง Spectrophotometer พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยยูเรียและกลูโคสนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทดสอบโปรตีนด้วยสารละลายไบยูเรตและการทดสอบไนไตรตด้วย Griess reaction สุดท้ายจึงนำสมการเส้นตรงแสงสีเขียวมาเขียนโปรแกรมลงใน Arduino nano ของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเข้มข้นโปรตีนและไนไตรต์ที่สะดวกและรวดเร็ว โดยเมื่อตรวจสอบผลการวิเคราะห์ของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นกับเครื่อง Spectrophotometer พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ