การศึกษาการชักนำยอดของตาข้างเนื้อเยื่อเทพธาโรในสูตรอาหาร MS ดัดแปลงในสภาวะปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัทนา ณรงค์ศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการชักนำยอดของตาข้างเนื้อเยื่อเทพธาโรในสูตรอาหาร MS ดัดแปลงในสภาวะปลอดเชื้อที่ฟอกฆ่าเชื้อโดยวิธีการบ่มเนื้อเยื่อตาข้างต้นเทพทาโรด้วยอุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลา 10,20,25,30 และ 40 นาทีทำให้มีผลอัตราการรอดคิดเป็นร้อยละ 73.21,100,100,28.33 และ 15.47 ตามลำดับ จึงได้เลือกใช้วิธีบ่มเป็นเวลา 20 นาที และได้สังเกตผลการเจริญเติบโตเป็นเวลา 30 สัปดาห์ พบว่าในสัปดาห์ที่ 8-12 เริ่มจะสังเกตเห็นมียอดเขียวๆที่บริเวณยอด สัปดาห์ที่ 16-20 จะสังเกตเห็นมีการแตกยอดเป็นยอดในสัปดาห์ที่ 24-30 พบพบความยาวยอดที่แตกออกมาวัดความยาวยอดได้ 1 เซนติเมตร

จากการทดลองในการชักนำยอดของตาข้างเนื้อเยื่อเทพทาโรสูตรอาหาร MS ดัดแปลงในสภาวะปลอดเชื้อ พบว่ามีการเจริญเติบโตหรือสามารถขยายพันธุ์ โดยการเพิ่มปริมาณได้โดยวิธีการบ่มเนื้อเยื่อตาข้างด้วยอุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลา 20 นาที ทำให้มีการเจริญเติบโตและพบการแตกยอดที่สามารถตัดย้ายชักนำให้เกิดยอด เพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นและขยายพันธุ์ต่อไปได้