การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ เคลือบไททาเนียมไดออกไซด์เจือด้วยนิกเกิล เพื่อกำจัดสีย้อมที่ละลายในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทิตตา กองประดิษฐ, กชกร ช่วยชูวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยดา เกิดด้วยทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์เจือด้วยนิกเกิลในการกำจัดสีย้อมที่ละลายในน้ำ โดยขั้นตอนแรกคือการเตรียมถ่านกัมมันต์เพื่อที่จะนำไปเคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยนิกเกิล ขั้นตอนที่สองคือการเตรียมสารละลายไททาเนียมไดออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์เจือด้วยนิกเกิลในความเข้มข้นที่ต่างกัน(0,1,1.5,2 %mol) ขั้นตอนที่สามคือการเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ และไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยนิกเกิลลงบนถ่านกัมมันต์ ขั้นตอนที่สี่ คือ การศึกษาประสิทธิภาพในการสลายสีย้อมเมทิลีนบลูของของถ่านกัมมันต์เคลือบไททาเนียมไดออกไซด์เจือด้วยนิกเกิล โดยการหาร้อยละดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลู (%absorption)

จากการทดลองการทดสอบความสามารถของถ่านกัมมันต์ในการย่อยสลายสีย้อมเมทิลีนบลูพบว่า ในการทดสอบการให้แสง UV ที่เวลา 30 นาที , 60 นาที , 90 นาที และ 120 นาที วัสดุที่มีการดูดซับที่ดีที่สุด คือ AC/TiO2/Ni 1.5%mol สามารถดูดซับได้ 54.89% , 65.90% , 76.98% และ 81.65% ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าสามารถดูดซับได้ดีที่สุด คือ AC/TiO2/Ni 1.5%mol ที่เวลา 120 นาที ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า ถ่านกัมมันต์เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยนิกเกิล จะมีความสามารถในการสลายสีย้อม ได้ดีกว่าถ่านกัมมันต์ทั่วไป