เรือบังคับเพื่อวัดค่าปริมาณสารต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร ธรรมสัตย์, ธีร์จุฑา จุฑานฤนาท, กิตติศักดิ์ นาคพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมโชค เรืองอิทธินันท์, ณัฐพล บัวอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เรือบังคับโดยโดยใช้ Rasberry Pi ในการทำงาน