ประสิทธิภาพของโพรไบโอติกต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุรชา นาคกล่อม, ภัทรภรณ์ ทาผา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา, อรทัย แดงสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียโพรไบโอติกในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยนำแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus sp. ซึ่งได้แก่ Bacillus tequilensis (VIMSH06), Bacillus aryabhattai (CKNJh11) และ Bacillus fusiformis (PWR01) การทดสอบประสิทธิภาพการสร้างสปอร์ของแบคทีเรียบนอาหาร Difco Sporulation Medium (DSM) พบว่าแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพการสร้างสปอร์ คือ 95.86, 94.06 และ 92.53 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ พบว่าทั้ง 3 สายพันธุ์ มีความไวต่อยาปฏิชีวนะ ทดสอบความทนต่อกรดและเกลือน้ำดีในกระเพาะอาหาร เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่าสามารถทนต่อกรดที่ pH 2.0, 3.0 และ 4.0 โดยมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ และเกลือน้ำดีที่มีความเข้มข้น 1.0, 2.5 และ 5.0 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ด้วยวิธี Agar well diffusion โดยใช้ส่วนใสปราศจากเซลล์ที่ผลิตจากแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ พบว่าส่วนใสที่ปราศจากเซลล์ของ Bacillus tequilensis (VIMSH06) เมื่อเลี้ยงในอาหาร Luria Bertini (LB) Broth และ Nutrien Broth (NB) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สามารถยับยั้ง Pseudomonas aeruginosa ได้ ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พบว่าส่วนใสปราศจากเซลล์ของแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ ซึ่งผลการจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus sp. ทั้ง 3 สายพันธุ์ มีคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติกสามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถนำผลการศึกษาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย