ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการทำงานของทฤษฎี Gaussion cannon

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฤดี ตัณมุขยกุล, มัญชุ์ธีรา ลิ่มสกุล, นภัสวรรณ วงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณพล มณีพงษ์, ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการทำงานของทฤษฎี Gaussian Cannon ซึ่งผู้จัดทำจะทำการศึกษาความสัมพันธ์ของระยะทาง ความเข้มแม่เหล็ก Neodymium และขนาดของลูกเหล็กที่ส่งผลต่อพลังงานในการเคลื่อนที่ของลูกเหล็ก และแปรผลออกมาเป็นปัจจัยต่างๆ โครงงานนี้ถ้าประสบความสำเร็จจะสามารถนำไปต่อยอดในการผลิตกระแสไฟฟ้า และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโรงไฟฟ้าทางเลือกที่ใช้กระบวนการทำงานของทฤษฎี Gaussian Cannon เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม