ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของลูกเหล็กในgaussian gun

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐธนินท์ อรรถทรัพย์, รพีพงศ์ เครืออินทร์, วรภพ ทองอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤชา คมคง, ณพล มณีพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของลูกเหล็กใน gaussian gun และหาพลังงานในการเกิด guassian gun ว่าเป็นไปตามกฎอนุรักษ์หรือไม่ โดยจะทำการจับภาพแล้วใช้โปรแกรม open cv และ python ในการตรวจจับความเร็ว โดยผลที่ได้ออกมาจะนำไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆในชีวิตเพื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปในธรรมชาติ เช่น การคมนาคม หรือใช้ในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น