ประสิทธิภาพของแก๊สในการเก็บเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา มธุรส, ณปภา เพื่อนรักษ์, ณิชากร อินทโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประสิทธิภาพของแก๊สในการเก็บเสียงมีแนวคิดมาจากการแก้ไขปัญหาการได้ยินเสียงดนตรีจากห้องดนตรีเป็นเวลานานซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางเสียง คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นโครงงานนี้ขึ้นโดยสามารถนำไปต่อยอดเป็นห้องกระจกเก็บเสียงที่มีผนังกระจกสองชั้นโดยมีแก๊สคั่นอยู่ระหว่างกระจกทั้ง 2 แผ่น เพื่อกักเก็บเสียงให้มีเสียงเล็ดลอดข้างนอกห้องได้น้อยที่สุด โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการเก็บเสียงของแก๊ส ณ อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยคือ 301 K และ การศึกษาการเก็บเสียงของแก๊ส ณ อุณหภูมิต่างๆตั้งแต่ 295 – 309 K เพื่อเปรียบเทียบการเก็บเสียงของแก๊สในแต่ละชนิด หลังจากการศึกษาประสิทธิภาพของแก๊สในการเก็บเสียงในแต่ละอุณหภูมิ พบว่า แก๊สฮีเลียมสามารถเก็บเสียงได้มากที่สุดและสามารถเก็บได้ถึง 21.99 % - 25.61 % รองลงมาแก๊สที่เก็บเสียงได้ดีรองจากฮีเลียม คือ แก๊สออกซิเจนโดยสามารถเก็บเสียงได้ถึง 15.72 % – 18.34 % และ แก๊สที่สามารถเก็บเสียงได้น้อยที่สุดคือ อากาศปกติ โดยเก็บเสียงได้เพียง 14.67 % – 17.13 %