การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของบูมเมอแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจนจิรา ยังอยู่, ธิติสุดา รักชาติเจริญ, นันทิชา ภาคารูป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิทัศน์ อักษร, วัชรี จันทร์เผือก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากบูมเมอแรงเป็นของเล่นที่นิยมเล่นกันทั่วโลก โดยของเล่นชิ้นนี้มีหลักการทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ ด้วยความที่ว่าบูมเมอแรงมีวิธีการเล่น และผลของการเล่นที่น่าแปลก คือ เมื่อขว้างบูมเมอแรงออกไป บูมเมอแรงจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วที่มีลักษณะหมุนโค้งไประยะไกล แล้ววกกลับมายังผู้ขว้าง

คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาหลักการเคลื่อนที่ของบูมเมอแรงว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยใดบ้าง จึงออกแบบบูมเมอแรงตัวอย่างในรูปแผ่นอะคริลิคที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบูมเมอแรงที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยปัจจัยที่คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาในโครงงานนี้ ได้แก่ ความกว้างของบูมเมอแรง และความหนาของบูมเมอแรง ซึ่งพบว่าปัจจัยดังกล่าวนี้มีผลต่อการเคลื่อนที่ของบูมเมอแรง และสอดคล้องกับสมมติฐานที่คณะผู้จัดทำได้ตั้งไว้