การหาสูตรอย่างง่ายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธ์ธีรา ธัญสิริพิชญากร, ธมลวรรณ หาญนิวัติกุล, กัลยรัตน์ แดงงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

​จากการที่ผู้จัดทำ โครงงานได้ศึกษาเรื่องลำดับและอนุกรมในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน หัวข้อหนึ่งที่คณะผู้จัดทำมีความสนใจเป็นพิเศษคือการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตซึ่งในหนังสือเรียนมีอยู่สองสูตรที่ใช้สำหรับหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ได้แก่ Sn = [2a1+(n-1)d] และ

Sn = (a1+an) จะเห็นว่าต้องทราบค่าอย่างน้อยสามค่าจึงจะแทนค่าในสูตรได้ คณะผู้จัดทำจึงศึกษาหาสูตรใหม่ที่สั้นและกระชับที่สามารถหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตได้ถูกต้องเหมือนกัน

จากความสำคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการหาสูตรอย่างง่ายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนเรื่องลำดับและอนุกรมและเป็นแนวทางในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ต่อไป