โครงงานถังขยะห่อผ้าอนามัยด้วยระบบการขับเคลื่อน โดยฟันเฟือง และ Microbit Geek Servo Motor

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟองติล จันทร์เกิด, กมลพร อักษรนำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกตวัน เลิศไกร, ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะในบางสถานที่ อาจมีปัญหาเรื่องการกำจัดขยะปนเปื้อนในห้องน้ำ เช่น ผ้าอนามัยที่หากมีการกำจัด กักเก็บ หรือไม่ห่อให้มิดชิด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาพ และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ใช้งานได้ ผู้จัดทำจึงได้ศึกษา และคิดค้นถังขยะห่อผ้าอนามัย ที่มีกลไกในการห่อผ้าอนามัย โดยจะมีการคำนวณในเรื่องของระยะในการพับมุมกระดาษ และส่วนที่สำคัญที่สุดคือตัวดันผ้าอนามัยเข้าสู่กระบวนการห่อ ซึ่งจะต้องอาศัยตัวช่วยในการเลื่อน ก็คือเฟืองสะพาน ที่ต่อเข้ากับเฟืองตรงโดยใช้ Microbit Geek Servo motor ในการขับเคลื่อนตัวห่อผ้าอนามัย และตัวดันผ้าอนามัยเข้าสู่กระบวนการห่อ โดยถังขยะห่อผ้าอนามัยนี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของการกำจัดผ้าอนามัยได้อย่างถูกสุขอนามัยทั้งของผู้ที่มีประจำเดือน และผู้ที่ใช้ห้องน้ำสาธารณะร่วมกัน