ศึกษาต้นไม้เศรษฐกิจในจังหวัดตรังและรูปแบบการเลี้ยงดูต้นไม้ที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรภพ ส่องแก้ว, ภูริสรณ์ หนูชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษา และสนใจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพืช ซึ่งพบว่าต้นไม้นั้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ โดยคุณ Andreas Mershin และคณะนักวิจัยที่ศูนย์ Biomedical Engineering ของสถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเสตต์ หรือ MIT ได้บอกไว้ว่าหากเกิดความไม่สมดุลทางกรดด่างระหว่างต้นไม้กับดิน ต้นไม้จะผลิตไฟฟ้าออกมาเพื่อปรับสภาพ หรือจากงานวิจัยของบริษัท แพลนท์-ที (Plant-e) จากเนเธอร์แลนด์ พวกเขาได้ค้นพบว่าขณะที่ต้นไม้นำแสงแดดมาสังเคราะห์เป็นน้ำตาลตามกระบวนการสังเคราะห์แสงนั้น ปริมาณน้ำตาลที่ได้มักเกินความต้องการของพืชเอง พืชจึงถ่ายเทน้ำตาลส่วนเกินผ่านทางรากสู่ดินก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นโปรตอนและอิเล็กตรอน ซึ่งจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าต้นไม้ทุกชนิดสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าฟ้าได้

ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาหาว่าต้นไม้ชนิดใดสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดโดยจะศึกษาจากต้นไม้ในจังหวัดตรัง 6 ชนิด คือ ต้นยางพารา ต้นปาล์ม ต้นหมาก ต้นทุเรียน ต้นเงาะ และต้นมังคุดและต้นไม้ที่อยู่ในการเลี้ยงดูแบบใดจะผลิตไฟฟ้าได้มากสุดโดยทางคณะผู้จัดทำจะใช้ต้นกล้วยเป็นตัวกลางสำหรับหาวิธีการเลี้ยงดูดีที่สุดเพื่อความสะดวกในการทำการทดลอง