ศึกษาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติสำหรับใส่อาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริทธิ์ธร ทองนิล, ศุภวิชญ์ ลัคนาศิโรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และปัญหาพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากที่มีมากขึ้น ประชาชนในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก เช่น ร้านอาหารที่สามารถกินในร้านได้ต้องเปลี่ยนเป็นสั่งเเบบเดลิเวอรี่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด ทำให้มีการขนส่งอาหารมากขึ้น และประชาชนไม่กล้าที่จะออกจากบ้านในช่วงระบาดนี้ จึงมีการขนส่งอาหาร เมื่ออาหารส่งถึงลูกค้า อาหารมักจะสูญเสียความร้อน ทำให้ลูกค้าเกิดความกังวลต่ออาหาร ดังนั้นอาหารจึงจำเป็นต้องมีความร้อนที่เหมาะสม ตัวแปรที่จะทำให้อาหารนั้นคงความร้อนได้ดีคือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกักเก็บความร้อน ทำให้อาหารยังคงมีความร้อนอยู่ และเลือกใช้เป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกที่สามารถละลายได้ถ้ามีความร้อนสูง ความพึงพอใจของลูกค้า และเมื่อไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ตัวนี้แล้วยังเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย