เครื่องดูดน้ำผึ้งชันโรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติศักดิ์ สีเมฆ, ภูริทัต สุขมาลี, จารุกิตติ์ นิ่มวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ พุ่มห้วยรอบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันชาวเกษตรกรมีปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำผึ้งชันโรง ในเรื่องของระยะเวลาและ

ปริมาณของน้ำผึ้งชันโรง จึงคิดสิ่งประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกกับชาวเกษตรกร ให้นำไปใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวได้รวดเร็ว และปริมาณน้ำผึ้งชันโรงมาก โดยมีหลักการทำงานดังนี้

การทำงานของเครื่องดูดน้ำผึ้งชันโรงจะใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่จำนวน 12V จากการเก็บผลผลิตแบบทั่วไป ถังกรองขนาด 500 ml จะได้ ปริมาณน้ำผึ้ง (ชันโรง) ปริมาณน้อยและใช้ระยะเวลามากในการเก็บผลผลิต ผลจากการสังเกตมีน้ำผึ้ง (ชันโรง) ติดถังกรอง เป็นจำนวนมาก

จากการเก็บผลผลิตใช้เครื่องดูดน้ำผึ้ง (ชันโรง) ถังกรองขนาด 500 ml จะได้ ปริมาณน้ำผึ้ง (ชันโรง) ปริมาณมากและใช้ระยะเวลาน้อยในการเก็บผลผลิต ผลจากการสังเกตไม่มีน้ำผึ้ง (ชันโรง) ติดถังกรอง หรือ มีติดถังกรองน้อย ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องดูดน้ำผึ้งชันโรงสามารถทำงานได้จริง จึงเล็งเห็นประโยชน์แก่เกษตรกรเพื่อนำสิ่งประดิษฐ์เครื่องดูดน้ำผึ้งชันโรงไปใช้ต่อไป