เครื่องกลหกเหลี่ยมแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริทธิ์ โกซิม, ปัณณรุจน์ พีรสกุลลักษณ์, วรภัทร ธนาชัยแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย ศิริวิสูตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ มนุษย์ล้วนเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ พืชผักที่ปนเปื้อนสารเคมี สภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะทางน้ำ เกิดมลพิษทางน้ำมีน้ำเน่าเสียเนื่องจากออกซิเจนละลายในน้ำได้น้อย มีกลิ่นเหม็น เกิดแก๊สมีเทนที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่เพิ่มปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเสียในแหล่งน้ำต่างๆ นำมาบำบัดน้ำเสียโดยวิจัยเครื่องกลทรงรูปทรงกระบอกหกเหลี่ยม ทำด้วยสะแตนเลส304 ด้านหกเหลี่ยมยาวด้านละ 13เซนติเมตร มุมภายใน 120 องศา ความยาวระหว่างด้านหกเหลี่ยมห่างกัน 50 เซนติเมตร เจาะรูวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร มีพื้นที่ 0.2 ตารางเซนติเมตร จำนวนรูที่เจาะทั้งหมด 6744รู มีพื้นหน้ารวมทั้งหมด 0.53 ตารางเมตรที่รองรับน้ำ เพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศริมสระหรือริมคูคลอง  ต่อแบตเตอรี่ 12 VDC. 45 Ah กับแผงโซล่าร์เซลล์ 50 W 17 V ไปยังคอนโทลเลอร์ชาร์จเจอร์เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่แล้วต่อ Power Inverster 12 VDC.แปลงเป็น 230 VAC.ขนาด 1000 W ต่อกับปั้มน้ำแบบจุ่ม 650 W  เพื่อดูดน้ำจากคูคลองผดุงกรุงเกษม โดยใช้น้ำเสียทดสอบ ความจุ 500 ลิตร พุ่งผ่านออกจากปั๊มน้ำด้วยความเร็ว 4.6 เมตร/วินาที ไปยังเครื่องกลทรงหกเหลี่ยมเติมออกซิเจนในแหล่งน้ำ หมุนได้รอบด้วยอัตรเร็วเชิงมุม 46 เรเดียน/วินาที น้ำเสียก็จะติดตามรูที่เจาะไว้ โดยเก็บน้ำเสียที่ทดลอง 3 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  โดยนักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มสุขภาพสิ่งแวดล้อม กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่าค่า DOก่อนการทดลอง 3.9 mg/L หลังการทดลองค่า DO 8.2 mg/Lมีค่า DO. เพิ่มขึ้น 4.3 mg/L มีประสิทธิภาพ 52.43%.ใช้เวลา 30 นาทีครั้งที่2 เมิ่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ค่า DO ก่อนการทดลอง 0.4 mg/L ค่า DO หลังการทดลอง 6.7mg/L มีประสิทธิภาพ 94.02% ครั้งที่3 เมิ่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ค่า DO ก่อนการทดลอง 0.2 mg/L ค่า DO หลังการทดลอง 6.9 mg/L มีประสิทธิภาพ 97.10 %เฉลี่ยมีประสิทธิภาพ 81.18 % ใช้เวลาการทดลอง 30นาทีปริมาณน้ำเสีย 500 ลิตร เป็นน้ำเสียค่าต่ำสุดระดับ 5 ที่อุณหภูมิเฉลี่ยก่อนและหลังต่างกัน 1.4 องศาเซลเซียสซึ่งมีผลต่อการอิ่มตัวของออกซิเจนเฉลี่ยในน้ำทิ้ง5.28%*จึงสรุปว่าเครื่องกลทรงหกเหลี่ยมเติมออกซิเจนในแหล่งน้ำ ลดกลิ่น คูคลองผดุงกรุงเกษม สามารถเพิ่มระดับออกซิเจนในแหล่งน้ำให้กับน้ำเสียได้จริร