ฟิล์มไคโตซานเพื่อใช้ชะลอการเน่าของแตงกวาและมะเขือเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา จารุรัศมีวงศ์, กัญญาภัค ปลายงาม, ภคกุล กิมาวะหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้ฟิล์มพลาสติกสําหรับห่ออาหารกันอย่างแพร่หลาย อาหารส่วนใหญ่ที่นิยม ห่อหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกได้แก่ ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแช่แข็งหรืออาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เนื่องจากในกระบวนการผลิตฟิล์มพลาสติกสําหรับห่ออาหารจะต้องเติมสารเติมแต่งชนิดต่างๆที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ได้

ดังนั้นพวกเราจึงคิดจะทําแผ่นฟิล์มไคโตซานเพื่อชะลอการเน่าของผักและผลไม้ และยังไม่เป็น อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย