พัดลมระบายอากาศใต้หลังคาด้วยพลังงงานทดแทนที่ยั่งยืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรดา สุขยา, พงศ์ภรณ์ แสวงสุข, รธรรธร ศรีมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเรานั้นมีสภาพร้อนชื้นอุณหภูมิเฉลี่ยในหน้าร้อนค่อนข้างสูงเป็นปัญหาต่อการอยู่อาศัยและการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยค่าไฟที่มีปริมาณสูงขึ้นในหน้าร้อน โครงงานนี้เราจึงได้ศึกษาและออกแบบพัดลมระบายอากาศจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อระบายอากาศไต้หลังคาบ้านลดอุณหภูมิที่แผ่เข้าสู่อาคารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ลดผลกระทบจากความร้อนกับผู้อยู่อาศัยตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ากรณีใช้เครื่องปรับอากาศ และชุดระบายความร้อนไต้หลังคาบ้านพลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนที่ต่ำและติดตั้งง่ายกว่าระบบที่ใช้อลูมิเนียมฟอยล์กันความร้อน และมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบระบายแบบฝ้าระแนง เหตุผลหนึ่งที่เลือกใช้การระบายอากาศในห้องใต้หลังคาแทนที่การใช้ฉนวนกันความร้อนคือ ระบบระบายอากาศเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าฉนวนกันความร้อน อีกทั้งไม่มีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมหลังหมดสภาพการใช้งาน โดยมีขั้นตอนการออกแบบและติดตั้ง 3ขั้นตอนคือ 1).ออกแบบแผงติดตั้งพัดลมอากาศเข้ากับฝ้าเพดาน 2).ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับหลังคาบ้าน 3).ต่อวงจรไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เข้ากับพัดลมระบายอากาศ จากการศึกษาและออกแบบพบว่า เมื่อทำการระบายความร้อนที่สะสมในห้องใต้หลังคาออกจะทำให้ความร้อนที่ถ่ายเทผ่านฝ้าเพดานมีค่าน้อยลง และเนื่องจากรังสีความร้อนที่ตกกระทบหลังคาบ้านนั้นมีค่าเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านจึงมีค่าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และห้องมีสภาพที่เย็นขึ้น เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง ส่งผลให้ค่าไฟมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด