ภาพวาดบอกความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสริยาภรณ์ เอ็นดู, กุสุมา ภัตธินัญมลา, นันท์นิชา พิมพ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการจัดทำโครงงานเรื่อง ภาพวาดบอกความชื้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีของธาตุทรานซิชั่น เพื่อทดลองเปรียบเทียบสีของธาตุทรานซิชั่นเมื่อมีค่าความชื้นต่างกัน และเพื่อทดลองเปรียบเทียบสีของธาตุทรานซิชั่นต่างชนิดกันเมื่อมีค่าความชื้นเท่ากัน แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 วาดภาพลงในกระดาษโดยนำธาตุทรานซิชั่นมาใช้เป็นสี ขั้นตอนที่ 2 นำภาพวาดไปวางในบริเวณต่าง ๆที่มีค่าความชื้นต่างกัน และบันทึกค่าของสีที่สังเกตลงในตารางบันทึกผลการทดลอง และขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการทดลอง