การผลิตแอลกอฮอล์จากหญ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์วรีย์ อินทร์พิมพ์, ชวนากร ภิรมย์, ปิยวรรณ มั่นคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในโรงเรียน หรือสถานที่ราชการหลายแห่ง มีสนามหญ้าและสวนหย่อมเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการตัดหญ้าเป็นประจำเพื่อให้ดูเป็นระเบียบและสวยงามอยู่เสมอ ซึ่งหญ้าที่ตัดเป็นประจำอาจมีปริมาณมากเกินไป และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด คณะผู้จัดทำจึงได้แนวคิดที่จะนำหญ้าส่วนที่มีมากเกินไปนั้นมาทดลองผลิตเป็นแอลกอฮอล์ ในปัจจุบันมีเชื้อโควิด-19 ทำให้มีการใช้แอลกอฮอล์มากขึ้นเพื่อทำความสะอาด เช่น การนำไปทำเจลล้างมือ การนำไปเช็ดโต๊ะหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อป้องกันเชื้อโรค รวมทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่ละแห่งก็มีการใช้แอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการทดลอง เช่น ตะเกียงแอลกอฮอล์ การฆ่าเชื้อในห้องทดลอง เป็นต้น โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตแอลกอฮอล์ในขั้นตอนการหมัก แบ่งเป็นสองชนิด คือ ยีสขนมปังและ ลูกแป้งเหล้า