การพัฒนาความคงทนของเฉดสีและเฉดสีของเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีจากแบคทีเรีย Streptomyces coelicolor

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาดา สมบัติหลาย, ธมนวรรณ ไสยสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผ้าไหมเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเนื่องด้วยวิธีการดูแลรักษาผ้าไหมนั้นยาก ทำให้เป็นที่นิยมในคนบางกลุ่มเท่านั้นเนื่องจากสีที่ใช้ย้อมเป็นสีที่ได้จากธรรมาชาติซึ่งไม่ติดทนและไม่คงที่ ทำให้ต้องผสมสีสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความคงทนและความติดทนของสี แต่สีสังเคราะห์นั้นไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ผู้พัฒนาโครงงานจึงมีความสนใจในการค้นหาสีย้อมผ้าทางเลือกใหม่ที่มีความคงทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในที่นี้สิ่งที่สนใจนำมาทดลองคือแบคทีเรีย Streptomyces coelicolor ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถหาได้ทั่วไปตามดินและแหล่งน้ำ เป็นแบคทีเรียไม่ก่อโรคทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผู้สวมใส่ อีกทั้งยังเป็นแบคทีเรียที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์ในด้านชีวการแพทย์อีกด้วย โดยจะนำแบคทีเรียมาเพาะเชื้อบริสุทธิ์จากนั้นสกัดลงในสารละลายเพื่อนำสีจากสปอร์ของแบคทีเรียมาใช้ย้อมเส้นไหมที่มีความเข้มข้นของสารช่วยย้อมสีต่างกัน เพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดต้องการคงทนของสีบนเส้นไหมต่อการซักและแสงแดด