แขนกลระบบเสียงสำหรับผู้พิการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธพงศ์ เสริมวิฑูรย์, ตวัน ทองศุภโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญส่ง เห็นงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์แขนกลระบบเสียงสำหรับผู้พิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์แขนกลสำหรับผู้พิการแขนโดยใช้ระบบสั่งการด้วยคำสั่งเสียงของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการแขนให้มีความสะดวกสะบายมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีวิธีการประดิษฐ์ โดยศึกษาการใช้งานของแขนของบุคคลทั่วไป เพื่อเปรียบเทียบการใช้งานและออกแบบแขนกลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นเริ่มการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Solidworks และขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ(3D printer) และใช้ Voice regconition module สำหรับการจดจำคำสั่งเสียงที่ใช้ในการสั่งการแขนกลและสั่งการการทำงานของ Servo motor ด้วย Microcontrolador Arduino จากนั้นนำมาทดลองใช้งานในผู้พิการ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของแขนกลและนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง