โปรแกรมวัดค่าความรุนแรงของโรคฟันผุผ่านฟิล์มเอกซเรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิประภา ศิริภูธร, สารินี ขันติธรรมกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุกฤษ นาฎแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาฟันผุเป็นปัญหาทางทันตกรรมที่สำคัญมากในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ โดยปกติช่องปากจะทำการย่อยสลายอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล เกิดเป็นกรด ซึ่งกรดทำใก้เกิดการทำลายโครงสร้างของฟัน หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะลุกลามเพิ่มขึ้นจนทำให้ฟันเกิดรู หรือที่เรียกว่าฟันผุ และถ้าลุกลามมากขึ้นอีกจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือเป็นหนอง และอาจจะทำต้องสูญเสียฟันในที่สุด ซึ่งความรุนแรงของโรคความผุนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่ระดับความลุกลาม หากลุกลามจากชั้นเคลือบฟันไปถึงเนื้อฟัน ซึ่งถ้ายังไม่ทะลุถึงโพรงประสาทฟันก็จะสามารถรักษาได้โดยการกำจัดส่วนที่ผุออกและบูรณะส่วนที่ถูกทำลายโดยการใช้วัสดุอุดหรือคอมโพสิต ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาและมีการลุกลามต่อเนื่องไปถึงโพรงประสาทฟัน จะมีการเกิดการอักเสบที่รากฟัน ซึ่งจะต้องทำการรักษาโดยการรักษารากฟัน หรือถอนฟัน

โครงการของเรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแพลตฟอร์ม หรือโปรแกรมที่สามารถตรวจจับค่าความรุนแรงในโรคฟันผุได้ โดยใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของโปรแกรมในการวัดค่าความรุนแรงในโรคฟันผุ ทำให้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสำคัญของการตรวจวัดค่าความรุนแรงในการเกิดฟันผุมีความจำเป็นมากในการประเมินการรักษา ถึงแม้จะมีการประเมินความรุนแรงจากทันตแพทย์ผู้รักษาแล้วก็ตาม แต่การประเมินความรุนแรงที่อาจจะถล่มลึกเข้าไปข้างในโพรงประสาทฟันแล้วนั้น หากมองเพียงแค่ตาเปล่าจากผู้เป็นทันตแพทย์คงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการใช้การเอกซเรย์รูปลักษณะฟันเข้ามาเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การอ่านภาพเอกซเรย์รูปลักษณะฟันของทันตแพทย์ผู้อ่านฟิล์มนั้นต้องใช้ปัจจัยอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือ เช่น การใช้แสงในการอ่านรูปเอกซเรย์เพื่อให้เห็นฟิล์มได้ชัดเจนและสามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือจุดที่ต้องบูรณะในฟันได้ ซึ่งการใช้แสงในการอ่านฟิล์มเอกซเรย์นั้นต้องใช้แสงที่มีความสว่างสูงเพื่อฟิล์มอ่านออกมาได้สมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันนั้นการอ่านฟิล์มเอกซเรย์ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เป็นแผ่นบางๆ แต่อยู่ในลักษณะรูปภาพที่ฉายผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้วิเคราะห์สะดวกสบายในการวิเคราะห์

โครงการนี้ทำหน้าที่ให้เกิดความสะดวกสบายของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง การอ่านฟิล์มเอกซเรย์นั้นอาจเกิดความผิดพลาดจากความคลาดเคลื่อนหรือการผิดพลาดทางสายตาได้ เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยลงโครงงานนี้จึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านฟิล์มตรวจทานความถูกต้องได้

โดยสรุป โปรแกรมวัดค่าความรุนแรงในโรคผันผุนั้นจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับแนวทางการปรับสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดความสะดวกสบายและเหมาะสม เมื่อทำเช่นนี้ทำให้มองเห็นความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจก่อให้เกิดผลที่ไม่อาจคาดได้ตามมา ท้ายที่สุดโครงงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพและความก้าวหน้าของวิศวการแพทย์