การเปรียบเทียบปริมาณ NPK ในน้าหมักชีวภาพที่มีผลต่อคุณภาพของต้นดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยังกูร สักกะพลางกูร, ชานนท์ ตกจีนต้อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเกียรติ เกิดล่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.1 ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากทางกลุ่มได้มีการไปเดินตลาดและได้พบเศษเหลือทิ้งจากตลาดจึงได้นำส่วนนั้นมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีซึ่งสามารถปรับปรุงดินให้ดีและช่วยในการเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดี โดยทางเราได้นำมาทดลองกับต้นดาวเรืองที่เป็นพืชที่สำคัญกับเกษตรกรในการสร้างรายได้ให้ชุมชนเกษตรกร

1.2 วัตถุประสงค์

1.เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ NPK ในน้ำหมักต่างชนิดกัน

2.เพื่อดูผลการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองจากน้ำหมักชนิดต่างๆ

1.3 ขอบเขต

1.ต้องการศึกษาธาตุอาหารหลัก (NPK) ในน้ำหมักจาก 3 ชนิด

2.เพื่อดูคุณภาพของต้นดาวเรืองจากการใช้น้ำหมักทั้ง 3 ชนิด

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบได้ว่าน้ำหมักชีวภาพชนิดใดที่จะสามารถทำให้ต้นดาวเรืองเจริญเติบโตได้ดีที่สุด

1.5 ระยะเวลาทำโครงงาน

  • 6 เดือน ( 10/7/65 – 31/12/65 )

1.6 สถานที่ทำโครงงาน

  • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง