ชุดทดลองสร้างน้ำจากอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิตางศุ์ เรืองญา, นันทิกาญจน์ สุขขวัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้นำเสนอทางเลือกการสร้างน้ำ โดยใช้หลักการการควบแน่นของไอน้ำ โดยมีจุดประสงค์หลักคือสร้างชุดทดลองสร้างน้ำจากอากาศโดยใช้พลังงานหมุนเวียน ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่มีเเสงส่องถึงในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีการประยุกต์ใช้เเผ่นเพลเทียร์ในการทำความเย็น ซึ่งไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงานของชุดทดลองนั้นเป็นพลังงานที่ได้จากโซลาร์เซลล์ ทำให้ชุดทดลองสร้างน้ำจากอากาศนี้ทำงานโดยพลังงานหมุนเวียน วิธีการดำเนินงานการประดิษฐ์ชุดทดลองสร้างน้ำจากอากาศ มีองค์ประกอบหลัก คือแผ่นเพลเทียร์ในการทำความเย็น โดยเมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสตรงจากโซลาร์เซลล์ให้กับเพลเทียร์ จะทำให้เกิดความเย็นขึ้นที่ด้านหนึ่งของเพลเทียร์และเกิดความร้อนขึ้นในด้านตรงข้าม จึงต้องมีซิงค์และพัดลมระบายความร้อนที่ใช้ระบายความร้อนให้แก่ด้านร้อนของเพลเทียร์ เมื่อไอน้ำในอากาศกระทบกับพื้นผิวที่เย็นของเพลเทียร์อีกด้านหนึ่ง ก่อให้เกิดปฏิกิริยาควบเเน่นจนเกิดเป็นหยดน้ำในที่สุด ผลการทดสอบชุดทดลองสร้างน้ำจากอากาศ พบว่าชุดทดลองสร้างน้ำจากอากาศโดยใช้พลังงานหมุนเวียนนี้ สามารถผลิตน้ำได้จริง คณะผู้จัดทำได้ทำการเก็บข้อมูล ค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้นสัมพัทธ์และค่าปริมาณน้้าที่ผลิตได้จริง และทำการคำนวณหาปริมาณน้ำโดยทฤษฎีโดยใช้ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แล้วนำปริมาณน้ำที่สร้างได้จริงมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่คำนวณได้โดยทฤษฎี การเปรียบเทียบปริมาณน้ำจากการทดลองและจากการคำนวณต่อหน่วยความชื้นสัมพัทธ์ แสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับความสามารถในการควบแน่นของน้ำ โดยปริมาณน้ำที่วัดได้กับปริมาณน้ำที่ได้จากการคำนวณมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือ ในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์สูง น้ำจะสามารถควบแน่นได้มากกว่าในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ