การศึกษาประสิทธิภาพของอิฐมวลเบาจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสและกระดองปู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศกนก สุบรรณ, จีระลักษณ์ ปานแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วานิช เรืองวงษ์, กรกนก ศรีนวลสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางผู้พัฒนาโครงงาน มีความสนใจที่จะนำวัสดุลิกโนเซลลูโลส (ผักตบชวา, ธูปฤาษี, ชานอ้อย) และกระดองปู มาทำการศึกษาถึงความเหมาะสมในการนำมาเป็นวัสดุมวลรวมในการผลิตอิฐมวลเบาแทนการใช้วัสดุที่มีราคาสูงอย่างปูนซีเมนต์ และปูนขาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อกระบวนการผลิตและราคาจำหน่ายอิฐมวลเบาจะไม่สูงอย่างในปัจจุบันและนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะภายในโรงเรียนและภายในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย