คลื่นเสียงที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายคีโตเซอรอส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญนิศา คล้ายทอง, นันทภรณ์ หัตถประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายคีโตเซอรอส โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดคือ ชุดควบคุม,ชุดที่ได้รับคลื่น 1-500 , 500-1000 และ 1000-1500 Hz แล้วเลี้ยงในเครื่องเขย่าสาร แล้ววัดอัตราการเจริญเติบโตจากการวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-เบสและความหนาแน่นโดยใช้แสง (OD) ทำการวิเคราะห์ทุกๆ 3 วัน เป็นเวลา 15 วัน แล้วนำมาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายคีโตเซอรอสโดยทำการสรุปในรูปของกราฟเปรียบเทียบ