ความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปเรขาคณิตตั้งต้นกับ พื้นที่รูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากจุดตัดเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและจุดเซนทรอยด์ของรูปสามเหลี่ยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร ทองขาว, มกรธวัช เมฆจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, สุพานี ฉิมพลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งรูปร่างรูปทรง ซึ่งเรียกว่า เรขาคณิต เรขาคณิตเริ่มต้นมาจากจุด จุดหลายจุดลากเชื่อมกันเป็นเส้น เส้นหลายเส้นนำมาต่อกันเป็นรูปเรขาคณิตศาสตร์ทั้งรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ไปจนถึง n เหลี่ยม โดยที่รูปเรขาคณิตมีความเกี่ยวข้องกับจุดต่างๆ เช่น จุดเซนทรอยด์ จุดตัดของเส้นทแยงมุมของรูปสามเหลี่ยมเป็นต้น ซึ่งหากนำรูปเรขาคณิตมาลากต่อกันจะทำให้เกิดรูปใหม่ขึ้นมาได้จากเส้นทแยงมุมและจุดเซนทรอยด์ ถ้าหากลากเส้นเชื่อมจุดเหล่านั้นจะทำให้เกิดรูปเรขาคณิตรูปใหม่ ซึ่งสามารถที่จะหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตรูปใหม่นั้นได้และรูปเรขาคณิตรูปใหม่จะมีความสัมพันธ์กัน

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปเรขาคณิตตั้งต้นกับพื้นที่รูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากจุดตัดเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้านของรูปเรขาคณิตตั้งต้นและจุดเซนทรอยด์ของรูปสามเหลี่ยมโดยสร้างรูปเรขาคณิตรูปหนึ่งจากนั้นสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากความยาวด้านแต่ละด้าน