ความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แนบในและล้อมรอบวงรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิศาขล ทองชาติ, กรกนก ชนะบาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินพร สุยสุทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีจุดประสงค์ คือ