คอมโพสิตเซลลูโลสจากหญ้าคาลดความเค็มในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธาดา หวังสง่า, ธนกฤต เชยชม, สิราวรรณ วิชัยดิษฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์ตรา ไกรนรา, เพ็ญแข ไหมแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันค่าความเค็มของน้ำมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ ค่าความเค็มของน้ำมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ ทางหัวหน้าโครงงานจึงคิดว่าจะสามารถลดความเค็มของน้ำได้จากคอมโพสิตเซลลูโลส ทางคณะผู้ทำโครงงานได้ตกลงกันว่าจะใช้หญ้าคา โดยสกัดเซลลูโลสของหญ้าคา ออกมาปั้นเป็นเม็ดคล้ายลิกนินที่ใช้ในการ กรองน้ำ วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานนี้คือการลดความเค็มของน้ำและสามารถนำหญ้าคาที่เป็นวัชพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ขั้นตอนการทำบดหญ้าให้ละเอียด แล้วนำมาแบ่งเป็นหญ้า3ชนิด นือหญ้าคา ที่มีNaOH 1% 3% และ5% ทำการสกัดเซลลูโลสออกมาจากหญ้าคา จากนั้นใส่แป้งมันสำปะหลังลงไป แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นก้อน แล้วนำไปใช้กรองน้ำ