แผ่นฟิล์มชะลอการเหี่ยวเฉาของผักและผลไม้จากสารสกัดไคโตซานในเปลือกกุ้งและปู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราญชลี ทองม่วง, กิตติ แย้มทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์, สุภัค ฟักเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์