การศึกษาศักยภาพของต้นธูปฤาษี (Typha latifolia) และต้นขลู่ (Pluchea indica (L.) Less.) ในการดูดซับไอออนของอลูมินัมและเหล็กภายใต้สภาวะดินกรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญข้าว ฉะอุ่ม, อารยา จวนสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุริยันตร์ ฉะอุ่ม, รุจิรา ทิศารัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์