การสังเคราะห์ชั้นเคลือบนาโนที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ บนโถสุขภัณฑ์ด้วยเทคนิคการพ่นสเปรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัฟฟาน ไดนาดะ, อดิลัน เจสาสน์, อารีฟ นาราปัตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์, สุไลมาน หะยีสะเอะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พื้นผิวที่เปียกเป็นแหล่งสะสมของจุลชีพก่อโรค เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งที่จุลชีพส่วนใหญ่ใช้ในการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ อีกทั้งการเกิดน้ำคงค้างยังก่อให้เกิดคราบที่ไม่พึงประสงค์ตามมา การวิจัยนี้จึงสังเคราะห์ชั้นเคลือบผิวที่มีสมบัติต้านการเปียกหรือไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) โดยผิวเคลือบต้องมีความขรุขระและมีพลังงานพื้นผิวต่ำ ซึ่งอาศัยอนุภาคพรีซิพิเตตซิลิกา (Precipitate silica, SiO2 ) ที่มีการปรับเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันทางเคมีบนพื้นผิว ใช้พอลิเมอร์ Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene), (PDVF-HFP) เป็นตัวยึดและเสริมความแข็งแรงระหว่างอนุภาคพรีซิพิเตตซิลิกาและพื้นผิวเคลือบ จากการศึกษาพบว่า ชั้นเคลือบมีสมบัติไม่ชอบน้ำ โดยมีมุมสัมผัส (Contact angle, CA) สูงสุดเท่ากับ 147.31±0.24 องศา และมีมุมกลิ้ง (Sliding angle, SA) น้อยสุดที่ 7±1 องศา และค่าพลังงานพื้นผิว (Surface Energy, SE) ของสารเคลือบที่สังเคราะห์ขึ้นมีค่าประมาณ 43.7±0.8 มิลลิจูล/ตารางเมตร ด้วยคุณสมบัติต้านการเปียกของชั้นเคลือบผิวดังกล่าวนี้ เมื่อนำมาใช้เคลือบผิวผิวของสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่น โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ กระจก ตลอดจนพื้นของห้องน้ำ จะช่วยลดการตกค้างของน้ำและสิ่งปฏิกูลต่างๆ จึงสามารถลดโอกาสการเติบโตของจุลชีพก่อโรคได้