การสกัดเตรียมเส้นใยเซลลูโลสและเพกตินจากเปลือกทุเรียนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรอีมัลญ์ สาและ, อาลาอ์ ยือโร๊ะ, ฟาอิซ รอยิง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อับดุรเราะฮ์มาน บือนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกทุเรียนเป็นขยะที่ถูกทิ้งและเป็นขยะมูลฝอยทางการเกษตร เนื่องจากมีการนำเปลือกทุเรียนมาบริโภค และแปรรูป ทำให้เหลือเปลือกทุเรียนที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม จากปัญหา ดังกล่าวจึงเห็นว่าเปลือกทุเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าได้ จากการศึกษาโครงสร้างของทุเรียนพบว่า ผลของทุเรียนมีส่วนที่เป็นเปลือกถึง 75% และในเปลือกพบว่ามีองค์ประกอบของเส้นใยถึง 79% ทั้งเส้นใยที่ไม่ละลาย น้ำ คือ เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสที่มีสมบัติในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ และเส้นใยที่ละลายได้ในน้ำ คือ เพกตินและกัมที่มีคุณสมบัติเพิ่มความยืดหยุ่นแก่เซลล์ ซึ่งพบว่าสามารถนำเส้นใยเปลือกทุเรียนมาใช้ทำเป็นวัสดุซับ เสียงเพื่อใช้ในสถานที่ที่ต้องการความเงียบ โดยแผ่นซับเสียงจากเปลือกทุเรียนมีคุณสมบัติลดเสียงสะท้อนและกักเก็บ เสียง แต่การนำเส้นใยเปลือกทุเรียนมาใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียงมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากว่าการใช้เพื่อกันเสียง และ ยังสามารถลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งสามารถใช้เป็นวัสดุทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนได้ ซึ่งมีกระบวนการการนำ cellulose ที่สกัดได้จากเปลือกที่เป็นหนามของทุเรียน และ pectin ที่สกัดได้จากเปลือกส่วนสีขาวของเปลือกทุเรียนมาผ่านกระบวนการฟอกขาวและขึ้นรูปเป็นแผ่นซับเสียงเพื่อใช้ในการดูดซับเสียง และนำไปใช้งานกับสถานที่ที่ต้องการลดเสียงรบกวนซึ่งทำให้เเผ่นดูดซับเสียงจากเปลือกทุเรียน มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงและกันเสียงได้