การผลิตและทดสอบคุณลักษณะของเปปไทด์ต้านจุลชีพ AGAAN ชนิดรีคอมบิแนนท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรดา ริค้า, สิปปวิชญ์ พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์, ศิรภัสสร ธิรักษพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินตนา วงศ์ต๊ะ, นุจริน จงรุจา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาในระดับโลก โดยปัญหาเกิดจากการใช้ยาในทางที่ไม่เหมาะสม การพัฒนาสารต้านการติดเชื้อจากการดื้อยาปฏิชีวนะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำการศึกษาเนื่องจากการดื้อยาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า AGAAN เป็นเปปไทด์ต้านจุลินชีพชนิดใหม่(AMPs)ชนิดใหม่ โดยมีต้นแบบมาจากสารคัดหลั่งของผิวหนังกบสายพันธุ์ Agalychnis annae ซึ่งมี Dermaseptins (DPR) หรือกลุ่มของเปปไทด์โพลีไอออนิกที่มีรูปทรง α-helical ที่แยกได้จากกบผิวหนังกบ Hylid ซึ่งมีฤทธิ์ต้านจุลชีพต่อแบคทีเรีย ซึ่งการสังเคาะห์เปปไทด์ดังกล่าวด้วยวิธีทางเคมีมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จึงต้องหาวิธีผลิตที่มีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ และวิธีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือการผลิตเปปไทด์ชนิดรีคอมบิแนนท์ทางผู้จัดทำจึงผลิต AGAAN ด้วยวิธีดังกล่าวและศึกษาคุณสมบัติต้านจุลินชีพในการยับยั้งแบคทีเรียของ AGAANชนิดรีคอมบิแนนท์ (rAGAAN) โดยใช้แบคทีเรียแกรมบวกสามตัว ได้แก่ Staphylo-coccus aureus ATCC 6538, Enterococcus faecalis ATCC 19433 และ Bacillus subtilis ATCC 6633 และแบคทีเรียแกรมลบสองตัว ได้แก่ Pseudomonas aeruginosa DMST 15501 และ Escherichia coli ATCC 8739 และทำการทดสอบคุณลักษณะของ rAGAAN ซึ่งrAGAANมีกลไกในการทำงานสองแบบทั้งผ่านการรบกวนของเยื่อหุ้มเซลล์และออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของDNA ภายในเซลล์