การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกาบหมากผสมกับซิลิกาจากเถ้าลอยแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพล นิมิตนนท์, มัทธิว เหมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโรงเรียดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้อุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้นมาก โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจึงทำให้เกิดการคิดค้นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันความร้อนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตามฉนวนกันความร้อนที่พบมาในตลาดส่วนใหญ่ผลิตมาจากเส้นใยแก้วหรือยิปซัม ซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้ใช้งานจึงได้เกิดการนำวัสดุจากธรรมชาติมาทำเป็นฉนวนความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไรก็ตามฉนวนความร้อนที่ได้นั้นอาจยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะนำไปทดแทนฉนวนความร้อนที่มีอยู่ในท้องตลาด จึงทำให้ทางคณะผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติที่มีความปลอดภัยในการใช้งานรวมถึงมีประสิทธิภาพมากกว่าฉนวนความร้อนจากวัสดุธรรมชาติทั่วๆไปโดยใช้สารอื่นๆที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้เลือกซิลิกามาใช้เพื่อเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพของฉนวนความร้อนซึ่งจะสกัดมาจากเถ้าลอยแกลบ โดยทางคณะผู้จัดทำได้ออกแบบการทดลองโดยนำกาบหมากมาทำเป็นเส้นใยจากนั้นสกัดซิลิกาจากเถ้าลอยแกลบและนำมาผสมกันเพื่อขึ้นรูปโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวเชื่อมประสานเพื่อนำมาประยุกต์เป็นฉนวนกันความร้อนเพื่อใช้ในสิ่งก่อสร้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ตลอดทั้งเป็นการลดมลพิษและลดขยะด้วยเช่นกัน