การศึกษาขนาดและรูปร่างของต้นไม้แฟร็กทัลจากขนาดและมุมเริ่มต้นของลำต้นและกิ่งก้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คัสสิมา มะดาเร๊ะ, มานาล บาฮะ, ชัซวาน สาตำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง, อัมราม บอสู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แฟร็กทัลสะท้อนถึงความเข้าใจที่ซับซ้อนของระบบธรรมชาติ ต้นไม้แฟร็กทัลเป็นแฟร็กทัลที่สามารถนำมาสำรวจพฤติกรรมและโครงสร้างภายในระบบธรรมชาติ แม้กระทั่งเป็นแหล่งแรงบันดาลใจสำหรับศิลปะและการออกแบบ และมีการนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณและวางแผนระบบที่ซับซ้อน

ในโครงงานคณิตศาสตร์นี้ เราสนใจในการทำความเข้าใจรูปร่างและขนาดของต้นไม้แฟร็กทัล โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างชั้น n กับขนาดลำต้นเริ่มต้น a และมุมของกิ่งก้าน ผ่านการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเราได้คำนวณหาขนาดและรูปร่างตามชั้น n และสูตรที่ได้จากการคำนวณนี้เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างและวิเคราะห์ต้นไม้แฟร็กทัล และมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้กับด้านคณิตศาสตร์และศิลปะในอนาคต