แผ่นเฟรมอัจฉริยะควบคุมและติดตามความสม่ำเสมอของการเรียงตัวของเส้นใยไหม โดยประยุกต์ใช้พฤติกรรมการพ่นใยหนีแรงโน้มถ่วงและหนีแสงของหนอนไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ ทุนร่องช้าง, เจนภพ มูลทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จรัสพงศ์ เทพมณี, เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นใยไหมเป็นผลิตภัณฑ์จากไหมที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงภูมิปัญญา อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องฆ่าหนอนไหม อย่างไรก็ตามในการผลิตแผ่นใยไหมนั้นต้องประสบปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมความสม่ำเสมอของการเรียงตัวของเส้นใยไหม โดยเกษตรกรต้องใช้ความชำนาญและเสียเวลานานมาก โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นเฟรมอัจฉริยะควบคุมและติดตามความสม่ำเสมอของการเรียงตัวของเส้นใยไหมโดยประยุกต์ใช้พฤติกรรมการพ่นใยหนีแรงโน้มถ่วงและหนีแสงของหนอนไหม โดยออกแบบสร้างแผ่นเฟรมขนาด 40x60 cm พลิกกลับได้อัตโนมัติโดยใช้หลักการคานและโมเมนต์ และติดตามการกระจายเส้นใยไหมโดยใช้เซนเซอร์แสงผ่านกล้อง webcam เพื่ออ่านค่าความเข้มแสง ทำการตรวจจับหนอนไหมที่จุดด้านปลายของแผ่นเฟรมแต่ละฝั่งป้อนค่าไปยังโปรแกรมประมวลผลเพื่อสั่งเปิดแสงไฟในจุดที่แผ่นใยไหมมีความหนาตามต้องการแล้วเพื่อให้หนอนไหมไปพ่นใย ณ จุดที่มีเส้นใยไหมบาง ร่วมกับการเอียงของแกนหมุนให้แผ่นเฟรมอยู่ในมุม 45° เพื่อบังคับให้หนอนไหมพ่นใยในตำแหน่งต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าความหนาของแผ่นใยไหมได้ตามต้องการผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และติดตามการทำงานของเฟรม ค่าความหนาของแผ่นใยไหมแต่ละจุดแบบเรียลไทม์ นำไปทดสอบการผลิตแผ่นใยไหมเปรียบเทียบกับแผ่นเฟรมแบบดั้งเดิม พบว่าแผ่นใยไหมที่ได้จากนวัตกรรมมีความสม่ำเสมอของเส้นใยไหมมากกว่าและมีหนอนไหมตกเฟรมน้อยกว่าวิธีการดั้งเดิมถึง 2.4 เท่า ช่วยลดการใช้แรงงานและเวลาในการทำงาน ทำให้ได้แผ่นใยไหมที่มีคุณภาพสูงและเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเอง โครงงานนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาในการผลิตแผ่นใยไหมโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยและช่วยยกระดับการผลิตแผ่นใยไหมให้มีมาตรฐานต่อไป