การศึกษาพื้นที่รูปnเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่k และพื้นที่วงกลมรวมnรูป ที่แนบในรูปnเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่k ซึ่งมีฐานอยู่บนระนาบเดียวกันและมีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่บนระนาบเดียวกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิวัฒน์ เจนสันติ, อริญชยา เทพอ่อน, นัฏฐวัฒน์ วิศพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารวี ดูล๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/drive/folders/17JVAt7yys-PcTRstsJWWUd02uKU0oYOX?usp=sharing