การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นบอนสีพรรณดาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิณรภา ภิรมย์สุข, อนัญญา จินดาวงษ์, พิณรภัทร ภิรมย์สุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังสณา น้ำทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์โควิดทำให้ผู้คนต้องกักตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายจึงทำให้หลายๆ คนเริ่มหันมาหากิจกรรมทำในยามว่าง และหนึ่งในกิจกรรมที่คนหันมาสนใจกันคือการปลูกต้นบอนสี ผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับต้นบอนสี จึงเลือกศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นบอนสีที่มีราคาสูงในตลาดเพื่อเป็นการขยายและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาหรือต้องการปลูก ซึ่งอาจเป็นการสร้างรายได้เสริม ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้

โดยการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพรรณดาวในดิน 4 สูตร

  1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพรรณดาว 1 ชนิด เนื่องจากมีความโดดเด่นเรื่องรูปทรงภายนอกเเละสีสันของมัน แถมยังเป็นพืชที่ปลูกและเลี้ยงง่ายเเต่ยังมีบางชนิดที่มีความปลูกยาก เเต่มีการเลือกชนิดต้นไม้มาหนึ่งชนิดเท่านั้นในการทดลอง จึงเหมาะสมในการหารายได้ เพราะคนจำนวนมากที่ต้องออกไปหาเงินข้างนอกเเล้วไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ ทำให้ง่ายต่อการดูแล และบอนสีมีมากมายหลายสายพันธุ์และมีทั้งชนิดที่มีด่างเเละไม่ด่าง และสายพันธุ์ที่ผู้จัดทำสนใจจะศึกษาคือชื่อ พรรณดาว ที่มีลักษณะเป็นสีขาวใบใหญ่ เเละใบยาว เพราะลักษณะต้นมีจุดหลายสีเป็นที่สนใจในหมู่ผู้ที่ปลูกต้นบอนสีเป็นอย่างมาก ผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะนำต้นพรรณดาวมาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพรรณดาวเพื่อเป็นการขยายและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาหรือต้องการปลูก ซึ่งอาจเป็นการสร้างรายได้เสริมในช่วงสถานการณ์เช่นนี้

    จากการศึกษาปัจจัยในการเจริญเติบโตของต้นพรรณดาว ทางผู้จัดทำเลือกมา คือ ความแตกต่างของดิน 4 สูตร จะใช้วิธีการปลูกชนิดดินที่เเตกต่างกันเนื่องจากการปลูกดินที่เเตกต่างกัน โดยใช้ต้น 1 ชนิดจำนวน 12 ต้น ปลูกในดิน 4 สูตร สูตรละ 3 ต้น พบว่า ดินสูตรที่ 2 มีจำนวนใบมากที่สุด และความสูงของต้นสูงที่สุด และดินสูตรที่ 4 มีสีที่ชัดเจนที่สุด