เพปไทด์ต้านจุลชีพชนิดใหม่จากพิษจากแตนเบียนไทยเพื่อยับยั้งเชื้อก่อโรคเหี่ยวเขียวในพืชเศรษฐกิจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรฤทัย พึ่งชาญชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บัณฑิกา บุทเชอร์, อลิสา วังใน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Worldwide, plant pathogenic bacteria infect a wide range of crops, causing dramatic agricultural damage. R. solanacearum is a plant pathogenic bacteria that causes bacterial wilt, a leading cause of crop losses. This disease is endemic to tropical countries, including Thailand. Current solutions to control plant pathogenic diseases are limited in effectiveness, therefore antibiotics are often used instead. However, this often excessive and inappropriate use has contributed significantly to the rapidly growing crisis of antibiotic resistance. Not only does this make plant pathogenic bacteria much harder to control, but it also results in infections and illnesses that are substantially more difficult to treat, leading to higher mortality rates, prolonged illness, and increased hospitalization costs. In recent decades, the production of new antimicrobial agents have declined, resulting in a lack of effective compounds available to treat bacterial infections. Antimicrobial peptides (AMPs) are small peptides naturally existing in various plants and animals as part of their innate immune system. As such, this research intends to identify and characterize novel AMP(s) from wild-caught Thai parasitoid wasp venom to combat R. solanacearum. This study will provide a novel, environmentally friendly, and human-safe solution to mitigate economic and food losses due to plant pathogenic bacteria, as well as antibiotic resistance. The purposes of this research primarily align with SDGs 2, 3, and 12.