การหมักแอลทานอล แอลกอฮอล์จากฝักจามจุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนากร อภิรักษ์, ธนภัทร สิงห์อ้าย, ภูริต ศรีตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การหมักแอลทานอลแอลกอฮอล์จากฝักจามจุรี” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปริมาณฝักจามจุรีที่มีผลต่อการหมักแอลกอฮอล์ โดยมีวิธีการดำเนิน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ล้างฝักจามจุรีให้สะอาดจากนั้นนำฝักจามจุรีมาหมักในแต่ละถังให้มีปริมาณที่ต่างกันและใช้น้ำต้มสุกในการหมักที่มีปริมาณที่เท่ากัน ขั้นตอนที่ 2 เติมยีสต์ชนิด Saccharomyces cerevisiae ลงไปในแต่ละถัง ปิดถังด้วยฝาปิด เจาะรูแล้วนำair lock มาเสียบเติมน้ำใน airlock ขั้นตอนที่ 3 นำน้ำหมักที่ได้ไปกลั่นแอลกอฮอล์ที่สามารถดื่มได้โดยใช้ความร้อน และนำไปกลั่นอีกรอบเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ไว้สำหรับล้างแผล