การหารัศมีของวงกลมแนบในรูปnเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร วิชา, ปัณณวิชญ์ เศรษฐสิริวาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แมนรักษ์ เปรมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการหารัศมีของวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำให้ทางคณะผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาว่านอกจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หากเปลี่ยนเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าอื่นเราจะยังสามารถหารัศมีของวงกลมที่แนบในรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้หรือไม่ อย่างไร จึงทำให้คณะผู้ศึกษาอยากหาคำตอบสำหรับปัญหาดังกล่าว